หน้าแรก || รางวัลดีเด่น และเกียรติคุณของโรงเรียน
รางวัลดีเด่น และเกียรติคุณของโรงเรียน
     - ได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 3 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2526 2528 และ 2540 และผ่านการประเมินรักษามาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2553

     - ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2546 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2549 และครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ โครงการ ปตท.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สู่เยาวชน (5ส โรงเรียน) จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน คือ ปีการศึกษา2545 2546 และ 2547

     - เป็นศูนย์เผยแพร่โรงเรียน 5ส ประจำภาคกลาง โครงการ ปตท.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (5ส โรงเรียน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึง ปัจจุบัน      - ได้รับรางวัลดีเด่น โรงเรียนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2547

     - เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ได้รับรางวัล ประเภทยอดเยี่ยม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2547

     - ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด สถานศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2549

     - ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด ชมรมเรารักประชาธิปไตย ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาของ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีการศึกษา 2550

     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจประเภทที่ 1 ในปีการศึกษา 2550 ของกระทรวงศึกษาธิกา

     - ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี2553

     - โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา2553 ได้เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) จึงได้จัดหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล เน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลาง และความเป็นพลโลกในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

     - เป็นหน่วยงานแบบอย่างในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ในปี 2553

     - รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ ประจำปี 2553 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

     - รางวัลโรงเรียนดีเด่น โครงการ “รักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก ระยะที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2555

     - รางวัลชนะเลิศ โครงการปล่อยของ ปี้ฟู่ยวนจวนน้องฮักวัฒนธรรมไท-ยวน ตัวแทนภาคกลาง เข้าประกวดในระดับประเทศ จัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปี 2555

     - เป็นสถานศึกษาเครือข่ายในโครงการคนดีศรีสระบุรี

     - รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม

     - เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม

     - เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และมีการลงนามทำ MOU กับโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 3 โรงเรียน

     - เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สังกัด สพฐ. โดยลงนามทำ MOU กับสถาบันขงจื้อแห่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     - รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 จากคุรุสภา

     -ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาและกีฬาประจำปีการศึกษา 2558 สระบุรีเกมส์ (ครองถ้วยรางวัลนี้ตลอดระยะเวลา 10 ปี จนถึงปัจจุบัน ) มีนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันระดับเขต ระดับประเทศได้รางวัลมามากมาย และมีนักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับภาค เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หลายรายการ

     - การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนห้องเรียนพิเศษฯ กลุ่มภาคกลางตอนบน ได้รางวัลเหรียญทอง 1 โครงการ รางวัลเหรียญเงิน 2 โครงการ และเหรียญทองแดง 2 โครงการ

     - เข้าร่วมโครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่งปีที่ 1-7 จัดโดยมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โครงการ ไท-ยวน

     - ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวัฒนธรรมโครงการเรื่องของปลวก ได้รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพ และได้ถ่ายทำเรื่องของปลวก ในรายการสารคดี “Nature Spy” ทีวีช่องไทย PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 16.00-16.30 น

     - ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวัฒนธรรม โครงการ “ตามหาข้าวเสาไห้”

     - โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับ ดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2556 และ 2557

     - โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับ ดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558

     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โครงการ “ปี้ฟู่ยวนจวนน้องฮักวัฒนธรรมไท-ยวน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

     - ได้รับคัดเลือก 1 ใน 10 แห่ง ระดับประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

     - เข้าร่วมโครงการอบรมออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 (Google Application for Education)