หน้าแรก || รางวัลดีเด่น และเกียรติคุณของโรงเรียน
 
รางวัลดีเด่นและเกียรติคุณของโรงเรียน
 

- ได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 3ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2526  2528 และ 2540 และผ่านการประเมินรักษามาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2553

 

- ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2546 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2549 และครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ โครงการ ปตท.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (5ส โรงเรียน) จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน คือ ปีการศึกษา 2545 2546 และ 2547
- เป็นศูนย์เผยแพร่โรงเรียน 5ส ประจำภาคกลาง โครงการ ปตท.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต     สู่เยาวชน (5ส โรงเรียน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึง ปัจจุบัน
- ได้รับรางวัลดีเด่น โรงเรียนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2547
- เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ได้รับรางวัล ประเภทยอดเยี่ยม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2547
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด สถานศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2549
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด ชมรมเรารักประชาธิปไตย ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาของศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 สำนักคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ปีการศึกษา 2550
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจประเภทที่ 1 ในปีการศึกษา 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ
- ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2553
- โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา2553 ได้เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) จึงได้จัดหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล เน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลาง และความเป็นพลโลก
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
- เป็นหน่วยงานแบบอย่างในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ในปี 2553
- รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ ประจำปี 2553 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- รางวัลโรงเรียนดีเด่น โครงการ “รักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก ระยะที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2555
- รางวัลชนะเลิศ โครงการปล่อยของ ปี้ฟู่ยวนจวนน้องฮักวัฒนธรรมไท-ยวน ตัวแทน
ภาคกลาง เข้าประกวดในระดับประเทศ จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปี 2555
- เป็นสถานศึกษาเครือข่ายในโครงการคนดีศรีสระบุรี 
- รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม
- เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม
- เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และมีการลงนามทำ MOU กับโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 3 โรงเรียน
- เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สังกัด สพฐ. โดยลงนามทำ MOU กับสถาบันขงจื้อแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 จากคุรุสภา
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกรีฑาและกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 สระบุรีเกมส์ (ครองถ้วยรางวัลนี้ตลอดระยะเวลา 10 ปี จนถึงปัจจุบัน ) นักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน ระดับเขต ระดับประเทศได้รางวัลมามากมาย และมีนักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับภาค เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หลายรายการ
- การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนห้องเรียนพิเศษฯ กลุ่มภาคกลางตอนบน ได้รางวัลเหรียญทอง 1 โครงการ รางวัลเหรียญเงิน 2 โครงการ และเหรียญทองแดง 2 โครงการ
- เข้าร่วมโครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่งปีที่ 1-7 จัดโดย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
- ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวัฒนธรรมโครงการเรื่องของปลวก ได้รางวัล          รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพ  และได้ถ่ายทำเรื่องของปลวก ในรายการสารคดี “Nature Spy”  ทีวีช่องไทย PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 16.00-16.30 น.
- ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวัฒนธรรม โครงการ “ตามหาข้าวเสาไห้
- โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2556 2557 และ 2558
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โครงการ “ปี้ฟู่ยวนจวนน้องฮักวัฒนธรรมไทยวน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
- ได้รับคัดเลือก 1 ใน 10 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
- เข้าร่วมโครงการอบรมออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 (Google Application for Education)

ผลงานดีเด่นของนักเรียน

- นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจำนวน 4 คน คือ นางสาวเกศสุดา เผือกผ่อง
ปีการศึกษา 2533 นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีอนันต์  ปีการศึกษา 2537 นางสาวอาภาศรี  พรมสิงห์  
ปีการศึกษา 2548  และ นางสาวพูธิตา  สินณรงค์ ปีการศึกษา 2550
- นายมงคล พงษ์คณาวัฒน์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  ปี 2550
- นายไพศาล วงษ์มีพันธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2551
-นางสาวนุษบา กางกรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2553
-นางสาวนันทิชา พานแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2555
- นางสาวมัชฌิมา พฤกษาพร ผ่านสอบคัดเลือกเข้าร่วมงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 30 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นตัวแทน 1 ในจำนวน 37 คนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556
- เด็กหญิงฐิตินาถ คงเขียว ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก ประจำปี 2557 จากการผ่านการคัดเลือกของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project (JSTP) ตลอดจนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าทั้งในและต่างประเทศ การจัดหานักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงและการฝึกทำวิจัย ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- นางสาวประภัสสร อนันตโรจน์ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ประจำปี 2557 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ      พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียจำนวน 14 ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม
- นางสาวธัญญ์นรี บุสสี ผ่านการคัดเลือกโครงการ Student Exchange Association(SEA) ได้ไปศึกษา ณ Oakharbor High School ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 - มิถุนายน 2557
- นางสาวนุชนารถ คำมี ผ่านการคัดเลือกโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 54 ได้ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศบราซิล ในปี 2558
- นางสาวศดานันท์  อาศัยบุญ และนางสาวศรัณย์พร อาศัยบุญ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทยกับรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลา 3 สัปดาห์ ปี 2558
- นางสาวบุษราคัม  ประพัทธ์ศร และ นางสาวศดานันท์ อาศัยบุญ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง สพฐ. กับ YFU สหพันธรัฐเยอรมัน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่  8 - 25 เมษายน 2559
- เด็กชายขจรยศ  มีแลบ และ เด็กชายพีระพล สวัสดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) จาก สพฐ.
- นายชัยมงคล พันพะม่าและ นายศรุตม์ เสนวงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จาก สพฐ.
- นายกิตติชัย กระพันเขียว นายพงศธร โพธิสารและนายเรืองศักดิ์ ทองคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ จาก สพฐ.
- นางสาวแคทริยา ฐิตญาโณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค การบรรยายธรรม จัดโดย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- นางสาวแคทริยา ฐิตญาโณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัล เยาวสตรีดีเด่น ระดับประเทศ จากสภาสตรีแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
- เด็กหญิงสุพัตรา ทองคำแท้ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภท วิ่ง 100 เมตร    14 ปี (หญิง) สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557
- เด็กหญิงอาฑิตญา  ศรีสุวรรณ์ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภท วิ่ง 200 เมตร  16 ปี (หญิง) สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557
- เด็กหญิงอนุชศรา สาครแก้ว รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทวิ่ง 400 เมตร 16 ปี (หญิง) สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2557
- นางสาวอาฑิตญา  ศรีสุวรรณ์  นางสาวอนุชศรา สาครแก้ว นางสาววิรัญญา กลิ่นไกล เด็กหญิงรัตติกาล พูลสวัสดิ์ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทวิ่งผลัด 4 X 400เมตร  16 ปี (หญิง) สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2557
- เด็กชายศัสตราวุธ สระตังโหมง รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทวิ่ง 100 เมตร     15 ปี (ชาย) กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560
- นายณัฐกวีร์ รัตนพงษ์  รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ประเภทเทควันโด ต่อสู้ น้ำหนัก 47 กิโลกรัม ปีพุทธศักราช 2560
- เด็กชายภูวนาท น้อยพานิช รางวัลเหรียญเงิน ระดับโลก กีฬาชิงแชมป์โลก ประเภทยูยิตสู ปีพุทธศักราช 2560


รางวัลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558       ระดับ เขต จังหวัดสระบุรี
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-3
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดแข่งขันประติมากรรม ม.4-6
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-6
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-3
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-6
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-3
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ม.4-6
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพ ม.1-3
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผัก สดเครื่องเคียง ม.1-3
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)  ม.1-3
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)  ม.4-6
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ม.1-3
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ม.4-6

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558   ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
- รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6

 รางวัลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ ชาติ ณ เมืองทองธานี
- รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3

รางวัลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ชาติ ณ เมืองทองธานี
- รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
- รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เสาไห้รักวัฒนธรรมไทยวน เหรียญทอง ระดับประเทศ สำนักเลขาธิการ คุรุสภา ประจำปีการศึกษา 29
- รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการยุวภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย