กรุณาคลิกปุ่ม download เอกสารตามหัวข้อที่ต้องการ

สพม.4 การประชุมชี้แจงการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

 
 
 
  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ Download
  บันทึกข้อความ ยืม กพ.7 สพม 4 (ไฟล์ใหม่) Download
  แบบใบลาป่วย Download
  รายงานผลการอบรมพัฒนาตนเอง Download
  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย Download
     
ตัวอย่างเอกสารประเมินครุผู้ช่วย
  ตัวอย่าง : บันทึกข้อความรายงานผลครูผู้ช่วย Download
  ตัวอย่าง : แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย_0 Download
     
เอกสารอบรมคูปองครู
  แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 v.2.0 Download
  เอกสารแบบฟอร์มดาวน์โหลด Download
     
หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เลื่อนเงินเดือน) Download