กรุณาคลิกปุ่ม download เอกสารตามหัวข้อที่ต้องการ

สพม.4 การประชุมชี้แจงการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

 
 
 
  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ Download
  บันทึกข้อความ ยืม กพ.7 สพม 4 (ไฟล์ใหม่) Download
  แบบใบลาป่วย Download
  รายงานผลการอบรมพัฒนาตนเอง Download
  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย Download
     
ตัวอย่างเอกสารประเมินครุผู้ช่วย
  ตัวอย่าง : บันทึกข้อความรายงานผลครูผู้ช่วย Download
  ตัวอย่าง : แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย_0 Download
  ตัวอย่าง :  แบบฟอร์มประเมินครูผู้ช่วยเกณฑ์ใหม่-บรรจุหลัง-1-ตลา-61 Download
     
เอกสารอบรมคูปองครู
  แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 v.2.0 Download
  เอกสารแบบฟอร์มดาวน์โหลด Download
     
หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เลื่อนเงินเดือน) Download
     
     
     
     
 
  คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ คลิกรายละเอียด >> https://goo.gl/f4kDHr
 
  01-ครู(คส.02.10) https://goo.gl/3QAQav
  02-ผู้บริหารสถานศึกษา(คส.02.20) https://goo.gl/Qr3bVc
  03-ผู้บริหารการศึกษา(คส.02.30) https://goo.gl/XL6Ggp
  04-ศึกษานิเทศก์(คส.02.40) https://goo.gl/syrMSR