ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงการ กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน word    pdf
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน word    pdf
การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 เรียบเรียงโดย นายสมบัติ  เนตรสว่าง สพป.สระบุรี เขต ๑ word    pdf