หน้าแรก || ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน


      ที่ตั้งโรงเรียน : โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เลขที่ 28 หมู่ 2 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

      ขนาดโรงเรียน : โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน จำนวน 2,607 คน ผู้บริหารจำนวน 5 คน ครูและบุคลากร 168 คน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6
    

สัญลักษณ์ของโรงเรียน


รูปกงล้อ พุทธภาษิต “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” และหนังสือในเครื่องหมายอาร์ม
รูปกงล้อ หมายถึง เครื่องหมายทางศาสนา เนื่องจากโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” กำเนิดจากพระครูวิมลสมณวัตต์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสูง และเจ้าคณะอำเภอเสาไห้
ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระสมณวัตรวิมล ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หนังสือ หมายถึง วิชาความรู้
พุทธสุภาษิต “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” หมายถึง พร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
“พระพุทธสุเขสการักษ์”

สีประ จำโรงเรียน : เขียว-เหลือง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกทองอุไร

อักษรย่อโรงเรียน : ส.ว.

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายโรงเรียน

      วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ใช้ระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากล นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก รักความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      พันธกิจ
           1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
           2. พัฒนานักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก
           3. นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักความสะอาด รักความเป็นไทย
               ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และทักษะ ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
           5. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

      ค่านิยม : มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามสมรรถนะสำคัญ 5 ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

      วัฒนธรรมองค์กร : โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” คือ
          สอนดี หมายถึง การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอนตามตัวชี้วัด
          มีเมตตา กรุณา หมายถึง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          รักสถาบัน หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมคณะสีและกิจกรรม 5ส

      ค่านิยม

               1. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาได้การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากล
               2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
               3. สร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET,NT,PISA) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
               4. นักเรียนเรียนรู้วิถีชีวิตและปรับตัวเข้ากับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข
               5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รักความสะอาด สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
               6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ด้านวิชาการและเทคโนโลยี มีทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
               7. โรงเรียนมีบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้สื่อ เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
               8. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ