หน้าแรก || ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ข้อมูลประกอบการขอพระราชทานชื่ออาคารเรียนและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน เปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา”

      ที่ตั้งโรงเรียน : โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เลขที่ 28 หมู่ 2 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

      ขนาดโรงเรียน : โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน จำนวน 2,607 คน ผู้บริหารจำนวน 5 คน ครูและบุคลากร 168 คน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6

      ข้อมูลอาคารเรียน
          - แบบอาคาร 324ล/55-ก อาคารเรียนมี 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีห้องเรียน 24 ห้องเรียน
          - งบประมาณก่อสร้าง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
             ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 จำนวน 25,608,000 บาท
             ประสานจัดสรรงบประมาณ โดย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          - เริ่มก่อสร้าง วันที่ 25 มิถุนายน 2557 สร้างแล้วเสร็จ วันที่ 29 สิงหาคม 2558
          - อาคารเรียนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขนานกับอาคาร 5 อยู่ด้านทิศใต้ของโรงเรียน

จุดประดิษฐานชื่ออาคาร
     ชั้นที่สาม ด้านหน้ากึ่งกลางอาคารเรียน

      - ชื่ออาคารที่ได้รับพระราชทาน
           ได้รับพระราชทานชื่ออาคารเรียนของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งสร้างขึ้นใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นอาคาร 3 ชั้น 24 ห้องเรียนว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

     - เหตุผลในการขอพระราชทานชื่ออาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
          ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 มีเหตุผล ดังนี้
            1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
            2) เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
            3) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”และ
                 ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี

พิธีเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา”
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ใน วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ช่วงเวลาบ่าย


สัญลักษณ์ของโรงเรียน


รูปกงล้อ พุทธภาษิต “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” และหนังสือในเครื่องหมายอาร์ม
รูปกงล้อ หมายถึง เครื่องหมายทางศาสนา เนื่องจากโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
กำเนิดจากพระครูวิมลสมณวัตต์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสูง และเจ้าคณะอำเภอเสาไห้
ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระสมณวัตรวิมล
ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หนังสือ หมายถึง วิชาความรู้
พุทธสุภาษิต “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” หมายถึง พร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
“พระพุทธสุเขสการักษ์”

สีประ จำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกทองอุไร

อักษรย่อโรงเรียน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายโรงเรียน


      วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ใช้ระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากล นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก รักความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      พันธกิจ
           1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
           2. พัฒนานักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก
           3. นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักความสะอาด รักความเป็นไทย
               ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และทักษะ ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
           5. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ


      ค่านิยม : มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามสมรรถนะสำคัญ 5 ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ


      วัฒนธรรมองค์กร : โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” คือ
          สอนดี หมายถึง การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอนตามตัวชี้วัด
          มีเมตตา กรุณา หมายถึง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          รักสถาบัน หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมคณะสีและกิจกรรม 5ส


      ค่านิยม

               1. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาได้การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากล
               2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
               3. สร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET,NT,PISA) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
               4. นักเรียนเรียนรู้วิถีชีวิตและปรับตัวเข้ากับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข
               5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รักความสะอาด สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
               6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ด้านวิชาการและเทคโนโลยี มีทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
               7. โรงเรียนมีบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้สื่อ เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
               8. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ