หน้าแรก || ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      พระสมณวัตรวิมล (คำ มาคโธ) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐาราม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นามเดิมชื่อ คำ นิลพันธ์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2466 ในปี พ.ศ. 2482ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ และในปี พ.ศ.2519ได้รับประทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะนามว่า“พระสมณวัตรวิมล” ท่านได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2528 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เกิดขึ้นโดยการริเริ่มและอุปถัมภ์ของพระครูวิมลสมณวัตต์(อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงและเจ้าคณะอำเภอเสาไห้)

ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา สมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนมัธยมในอำเภอเสาไห้ เด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้ว หากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ต้องไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสระบุรี

ในปี พ.ศ. 2489 พระครูวิมลสมณวัตต์ได้ไปปรึกษากับนายกำปั่น บุญมาลิก ศึกษาธิการอำเภอเสาไห้ในสมัยนั้น และได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์ขึ้นที่วัดสูง เพื่อเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา มีชื่อว่า “โรงเรียนเสาไห้วิทยา”      กิจการของโรงเรียนเสาไห้วิทยา เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

ในปี พ.ศ. 2491 มีถึง 4 ห้องเรียนคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 2 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 1 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 118 คน พระครูวิมลสมณวัตต์เห็นว่าจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีและสถานที่เรียนก็ยังใช้ศาลาการเปรียญของวัดสูงเงินที่จะนำมาอุดหนุนก็มีจำนวนน้อยเพราะถึงจะเป็นโรงเรียนราษฎร์แต่ก็กำหนดกิจการแบบการกุศลประกอบกับปี พ.ศ. 2491 รัฐบาลมีโครงการที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีก 21 โรง พระครูวิมลสมณวัตต์จึงได้เดินทางไปติดต่อกับท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขึ้นที่อำเภอเสาไห้ ท่านได้โอนกิจการโรงเรียนราษฎร์มารวมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ

กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติตามคำขอ ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2491 เป็นโรงเรียนของรัฐบาล ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอเสาไห้ และแต่งตั้งให้ นายเหล็ก นิลเกตุ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอใช้ชื่อโรงเรียนประจำอำเภอเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล)และเปิดสอนที่ศาลาการเปรียญวัดสูงอย่างเดิม ต่อมาได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 140,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน

หลวงสวัสดิ์สารศาสตร์อธิบดีกรมสามัญศึกษาสมัยนั้น มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2491 ได้ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนขนาด 52X11 เมตร ใต้ถุนต่ำ 6 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อกลางปี พ.ศ. 2492 ต่อมาทางราชการได้ขออนุญาตให้เปลี่ยนนามโรงเรียนมาเป็น โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยนำนามสมณศักดิ์ของท่านมาเป็นสร้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่พระครูวิมลสมณวัตต์ผู้ริเริ่มและสนับสนุนตลอดมา
ปี พ.ศ. 2495 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเปิดชั้นต่อไปชั้นละปี จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2501 ขยายชั้นปีที่ 1 เป็น 2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2502-2503 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีชั้นละ 2 ห้องเรียน ต่อมาได้เทพื้นคอนกรีตใต้ถุนห้องเรียน กั้นห้องเรียนเพิ่มปีละ 1 ห้องเรียนจนเต็มรูป
      ต่อมา แผนการจัดการศึกษาในการจัดชั้นเรียนได้เปลี่ยนแปลง โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เปลี่ยนมาเป็น 5,6 และ 7 แทนการจัดสอนในโรงเรียนประถมศึกษา และเปลี่ยนมัธยมศึกษา 4,5,6 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เรียกมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เรียกมัธยมตอนปลายสายสามัญ   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2516 ได้รับเงินงบประมาณซื้อที่ดินจำนวน 23 ไร่ 1 งาน เพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ ซึ่งอยู่สี่แยกวัดสมุหประดิษฐาราม (สี่แยกป๊อกแป๊ก) ตั้งอยู่ที่ 28 หมู่ที่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (คพ.ช.) รุ่นที่ 2

ปี พ.ศ. 2519 เมื่ออาคารโรงเรียนแห่งใหม่สร้างเสร็จเรียบร้อย จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบต่อมา แผนการจัดการศึกษาในการจัดชั้นเรียนได้เปลี่ยนแปลง โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เปลี่ยนมาเป็น 5,6 และ 7 แทนการจัดสอนในโรงเรียนประถมศึกษา และเปลี่ยนมัธยมศึกษา 4,5,6 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เรียกมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เรียกมัธยมตอนปลายสายสามัญ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2516 ได้รับเงินงบประมาณซื้อที่ดินจำนวน 23 ไร่ 1 งาน เพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ ซึ่งอยู่สี่แยกวัดสมุหประดิษฐาราม (สี่แยกป๊อกแป๊ก) ตั้งอยู่ที่ 28 หมู่ที่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (คพ.ช.) รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2519 เมื่ออาคารโรงเรียนแห่งใหม่สร้างเสร็จเรียบร้อย จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ

ปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11 ไร่ 53 ตารางวา

สภาพปัจจุบัน
      โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2546

และ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ในปีการศึกษา 2550 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ประเภทที่ 1
     ด้วยโรงเรียนตระหนักถึงบทบาทสำคัญต่อการให้บริการชุมชนการพัฒนาในด้านการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 58 และตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดิน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึงเมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างสนามกีฬามาตรฐาน อาคารพลศึกษา อาคารประกอบแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อน วันที่ 5 เมษายน 2550 โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 22 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 57 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง หอประชุม 1 หลัง อาคารปกครอง 1 หลัง ห้องอินเทอร์เนต 1 หลัง ห้องสหกรณ์และห้องแผนงาน 1 หลัง อาคารพลศึกษา 1 หลัง อาคารศิลปะ 1 หลัง ห้องสุขานักเรียนรวม 7 หลัง บ้านพักครู 7 หลัง และบ้านพักลูกจ้างประจำ 2 หลัง