กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
0001 กิจกรรมสเต็มศึกษาสู่นวัตกรรมเพื่อชุมชน  
0002 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ  
0003    
0004    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
0001 การแสดงเปิดงานสตรีสากล-วันวัฒนธรรมไท-ยวน  
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
0001 ห้องเรียนพิเศษทัศนศึกษา 13-03-61
วิชาการ
0001 สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ 10-03-61
     
กิจการนักเรียน