ปีการศึกษา2561  
   
26-10-2561 รับโล่ประกาศ​เกียรติ​คุณ​สถานศึกษา​แบบอย่าง​ระดับ​ประเทศ​ ตามโครงการ​แกนนำ​เยาวชน​การเ​รี​ยนรู้ใน​ศตวรรษ​ที่​21​ ตาม​บริบท​อัตลักษณ์​ของ​ท้องถิ่น​/กลุ่ม​จังหวัด​ ประจำ​ปี2561 คลิก
26-10-2561 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมณวัตรวิมล คลิก