หน้าแรก || ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

นายวัชรินทร์ มัสเจริญ
กศ.บ., อ.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอุดมเกียรติ พรรคเจริญ
วทบ.,ศษ.ม.
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


ว่าที่ ร.ต.วินัย คำนูเอนก
วท.บ., คม.
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ

นายเวียงชัย ลุนภูงา
. ศษ.บ., กศ.ม. ,ศษ.ม.
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวธนียา เทียนคำศรี
วท.บ.,ศษ.ม., ศษ.ด.
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริการงบประมาณ ฯ