หน้าแรก || บุคลากร || การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บุคลากร การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเยาวเรช จิตต์ผูก
กศ.บ.,ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายทวี ศรีเงินยวง
ค.บ.


นายพัฒนะพตจ วิมโนพิรัฐ
ศษ.บ.,สส.บ.


นางจิรัฐ ศรีพิมพ์มาตร์
บธ.บ.


นางจุฑามาศ สังข์เงิน
บธ.บ.
นายปรัชญา เดิมหลิ่ม
ค.บ.

นางพรทิพย์ หนุนทรัพย์
ค.บ.

นางอุษา ตันติโภคา
บธ.บ.

น.ส.ศิวพร ชายชม
บธ.บ.