หน้าแรก || บุคลากร || การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บุคลากร การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายทวี ศรีเงินยวง
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายพัฒนะพตจ วิมโนพิรัฐ
ศษ.บ.,สส.บ.


นางจุฑามาศ สังข์เงิน
บธ.บ.

นายปรัชญา เดิมหลิ่ม
ค.บ.
นางพรทิพย์ หนุนทรัพย์
ค.บ.
นางอุษา ตันติโภคา
บธ.บ.

น.ส.ศิวพร ชายชม
บธ.บ.