หน้าแรก || บุคลากร || คณิตศาสตร์
บุคลากร คณิตศาสตร์

น.ส.เบญจพร ธโนธัยวิจิตร
ศษ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอาคม โชติกพานิช
กศ.บ.
ครูชำนาญการ


นางรัตนา สังข์แก้ว
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเสาว์ภา ชูทอง
ค.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายทินกร เลิศอักษร
ค.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปิยดา มีฤทธิ์
วท.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.นวนละออ พุทชนะ
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.เมตตา อ่อนละมัย
วท.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม
วท.บ.,วท.ม.
ครูชำนาญการ


น.ส.ปุณยนุช รัตนกุล
ค.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการ


นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์
ค.บ.
ครูชำนาญการ


น.ส.กฤษณา ทิพย์เลิศพิทักษ์
ค.บ.,ศษ.บ.
ครู


นางรัตนาภรณ์ กุมผัน
กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.วาริน ไทยศิริ
ค.บ., กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.นภนุต เค้าศรีวงษ์
ค.บ.,กศ.ม.
ครู