หน้าแรก || บุคลากร || คณิตศาสตร์
บุคลากร คณิตศาสตร์


นางรัตนาภรณ์ กุมผัน
กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


น.ส.เบญจพร ธโนธัยวิจิตร
ศษ.บ.

น.ส.มาลัย อ่อนละมัย
วท.บ.


นางเสาว์ภา ชูทอง
ค.บ.,กศ.ม.


นายทินกร เลิศอักษร
ค.บ.,กศ.ม.


นางปิยดา มีฤทธิ์
วท.บ.,กศ.ม.


น.ส.นวนละออ พุทชนะ
ค.บ.


น.ส.ลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม
วท.บ.,วท.ม.


น.ส.วาริน ไทยศิริ
ค.บ., กศ.ม.


น.ส.ปุณยนุช รัตนกุล
ค.บ.,วท.ม.


นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์
ค.บ.


น.ส.กฤษณา ทิพย์เลิศพิทักษ์
ค.บ.,ศษ.ม.

างสุภรัตน์ เฉลิมวัฒน์
กษ.บ.


น.ส.นภนุต เค้าศรีวงษ์
ค.บ.,กศ.ม.

นายธนดล เสนเกลี้ยง
กศ.บ.


นายอภินันท์ แพงสิม
ค.บ.,กศ.ม.นางรัตนา สังข์แก้ว
กศ.บ.