หน้าแรก || บุคลากร || คณิตศาสตร์
บุคลากร คณิตศาสตร์


นางรัตนาภรณ์ กุมผัน
กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


น.ส.เบญจพร ธโนธัยวิจิตร
ศษ.บ.


นางรัตนา สังข์แก้ว
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเสาว์ภา ชูทอง
ค.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายทินกร เลิศอักษร
ค.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปิยดา มีฤทธิ์
วท.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.นวนละออ พุทชนะ
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.เมตตา อ่อนละมัย
วท.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม
วท.บ.,วท.ม.
ครูชำนาญการ


น.ส.ปุณยนุช รัตนกุล
ค.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการ


นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์
ค.บ.
ครูชำนาญการ


น.ส.กฤษณา ทิพย์เลิศพิทักษ์
ค.บ.,ศษ.บ.
ครู


น.ส.วาริน ไทยศิริ
ค.บ., กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.นภนุต เค้าศรีวงษ์
ค.บ.,กศ.ม.
ครู