หน้าแรก || บุคลากร || งานสอนคอมพิวเตอร์
บุคลากร งานสอนคอมพิวเตอร์

นายสุจิน โมทะจิตต์
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นางสุปราณี อินทพิบูลย์
กศ.บ.,ศษ.ม.
นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์
กศ.บ.

นางราตรี โมทะจิตต์
ค.บ
     
น.ส.พิมพ์พร เพ็ชอินทร
ค.บ.,กศ.ม.

 

นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริ
ค.บ., วท.ม.
นางขนิษฐา พยัพเมฆ
บธ.บ.,ศษ.บ.
ครู

   

นายอธิวัฒน์ มานพ
วท.บ. ., วท.ม.

นายชิษณุพงษ์ เข็มนาค
บธ.บ.
น.ส.สุภาดา คำตา
คอ.บ. ,คอ.ม
     
 

นางสาวสาวิตรี ศรีสังวาลย์
ค.บ.