หน้าแรก || บุคลากร || งานสอนคอมพิวเตอร์
บุคลากร งานสอนคอมพิวเตอร์

นางสุปราณี อินทพิบูลย์
กศ.บ.,ศษ.ม.
ครูชำนสญการพิเศษ
หัวหน้างานสอนคอมพิวเตอร์


นายสุจิน โมทะจิตต์
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.พิมพ์พร เพ็ชอินทร
ค.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการ


นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริ
ค.บ., วท.ม.
ครูชำนาญการ


นายอธิวัฒน์ มานพ
วท.บ.
ครู


นางขนิษฐา พยัพเมฆ
บธ.บ.,ศษ.บ.
ครู


น.ส.มลฤดี วงษ์คำ
ค.บ.
พนักงานราชการ


นายชิษณุพงษ์ เข็มนาค
บธ.บ.
ครูผู้ช่วย


นายวรินทร ตันติรัตน์
วศ.บ.
ครูอัตราจ้าง


นายสมิทธิ์ บุปผา
ค.บ.
ครูอัตราจ้าง