หน้าแรก || บุคลากร || งานสอนคอมพิวเตอร์
บุคลากร งานสอนคอมพิวเตอร์

นายสุจิน โมทะจิตต์
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นางสุปราณี อินทพิบูลย์
กศ.บ.,ศษ.ม.
นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์
กศ.บ.

นางราตรี โมทะจิตต์
ค.บ
     
น.ส.พิมพ์พร เพ็ชอินทร
ค.บ.,กศ.ม.

 

นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริ
ค.บ., วท.ม.
นางขนิษฐา พยัพเมฆ
บธ.บ.,ศษ.บ.
ครู

   

นายอธิวัฒน์ มานพ
วท.บ. , วท.ม.

นายชิษณุพงษ์ เข็มนาค
บธ.บ.
น.ส.สุภาดา คำตา
คอ.บ. ,คอ.ม
     
 

นางสาวสาวิตรี ศรีสังวาลย์
ค.บ.

นางสาววณิชชากร จันทร์งาม
วท.บ.