หน้าแรก || บุคลากร || ภาษาต่างประเทศ
บุคลากร ภาษาต่างประเทศ


นายเสกวิทย์ มุสิก
ศศ.บ.,วทม.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางวิจิตตรา สังขะงร
อ.บ.


นางสมาพร สุมโนจิตราภรณ์
ค.บ.


นางรวิวรรณ์ เดชเกตุ
ศษ.บ.น.ส.อทิตยา เนาว์ประดิษฐ์
ศศ.บ.


นางเสาวลักษณ์ ควรชม
ศศ.บ.,ศศ.ม.


นางกาญจนา กลมอ่อน
กศ.ม.


นายวรัญญู วงษ์แหยม
ศศ.บ.

นายชัชชล เจริญพัฯธุ์
ค.บ.

น.ส.เสาวรส บุญทัน
กศ.บ.

นางภัคจิรา มโนปราณีต
ศศ.บ.

นางขจี เปรมปรี
ค.บ.

นางชญาดา มั่นศรี
ศศ.บ , ค.ม.

น.ส.จิราภา พูนสูงเนิน
บธ.บ
น.ส.วิชยา วัฒนกูล
กษ.บ.

นางจุฑาทิพย์ ทองนพ
ศศ.บ.

น.ส.อรอร โชติมณี
ศษ.บ.
น.ส.อัญชนา ยิ่งเชิดงาม
ศษ.บ.
น.ส.ภาณิชดา ศรีแพรศรี
ศศ.บ.
นางสุดาทิพย์ สายแก้ว
ศศ.บ.
นางสาวกรองกาญจน์ อินตา
ศษ.บ.
นางสาวฟาริดา  บัวนัน
ค.บ.

Mr.Peter Nsubuga
ครูพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

Miss Christine Filarca
ครูพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

Mr.Kenji Orino
ครูพิเศษ
ภาษาญี่ปุ่น