หน้าแรก || บุคลากร || ภาษาต่างประเทศ
บุคลากร ภาษาต่างประเทศ

นางณิชารีย์ เทียมรักษ์
ค.บ.,ศษ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.นัยนา ทัพศาสตร์
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาณี ศุิริสุวรรณ
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมาพร สุมโนจิตราภรณ์
ค.บ.
ครูชำนาญการ


นางรวิวรรณ์ เดชเกตุ
ศษ.บ.
ครูชำนาญการ


นางวิจิตตรา สังขะงร
อ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายณัฐวัฒน์ สังขะวร
ค.บ.
ครูชำนาญ


นายเสกวิทย์ มุสิก
ศศ.บ.,วทม.
ครูชำนาญการ


นางวันณี หนูประชุม
ศศ.บ.
ครูชำนาญการ


นางเสาวลักษณ์ ควรชม
ศศ.บ.,ศศ.ม.
ครู


น.ส.ศิริรัตน์ กิจจตุรพรชัย
ศศ.บ.
ครู


นายวรัญญู วงษ์แหยม
ศศ.บ.
ครู


นายชัชชล เจริญพัฯธุ์
ค.บ.
ครูผู้ช่วย


น.ส.เสาวรส บุญทัน
กศ.บ.
ครู


น.ส.อทิตยา เนาว์ประดิษฐ์
ศศ.บ.
ครู


นางภัคจิรา มโนปราณีต
ศศ.บ.
ครู


นางขจี เปรมปรี
ค.บ.
ครูผู้ช่วย


น.ส.จงกลณี ยาพา
ศศ.บ.
ครูอัตราจ้าง


น.ส.มัชฌิมา สุกกระจ่าง
ศศ.บ.
ครูอัตราจ้าง


Mr.Peter Nsubuga
ครูพิเศษ
ภาษาอังกฤษ


Mr.Kenji Orino
ครูพิเศษ
ภาษาญี่ปุ่น