หน้าแรก || บุคลากร || ภาษาต่างประเทศ
บุคลากร ภาษาต่างประเทศ


น.ส.อทิตยา เนาว์ประดิษฐ์
ศศ.บ.
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางวิจิตตรา สังขะงร
อ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายณัฐวัฒน์ สังขะวร
ค.บ.
ครูชำนาญ


นางสมาพร สุมโนจิตราภรณ์
ค.บ.
ครูชำนาญการ


นางรวิวรรณ์ เดชเกตุ
ศษ.บ.
ครูชำนาญการ


นายเสกวิทย์ มุสิก
ศศ.บ.,วทม.
ครูชำนาญการ


นางเสาวลักษณ์ ควรชม
ศศ.บ.,ศศ.ม.
ครู


น.ส.ศิริรัตน์ กิจจตุรพรชัย
ศศ.บ.
ครู


นายวรัญญู วงษ์แหยม
ศศ.บ.
ครู


นายชัชชล เจริญพัฯธุ์
ค.บ.
ครูผู้ช่วย

น.ส.เสาวรส บุญทัน
กศ.บ.
ครู

นางภัคจิรา มโนปราณีต
ศศ.บ.
ครู

นางขจี เปรมปรี
ค.บ.
ครูผู้ช่วย


Mr.Peter Nsubuga
ครูพิเศษ
ภาษาอังกฤษ