หน้าแรก || บุคลากร || ภาษาไทย
บุคลากร ภาษาไทย

นางลดาวัลย์ ช้างเนียม
ค.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


น.ส.อำไพ กรายทอง
ศษ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.จันทิมา ศรีวิรัตน์
กศ.บ.,ศษ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.สุวรรณา ทองชุม
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลาวัลย์ ศรีเงินยวง
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ปิยะพร เจริญมั่นคง
กศ.บ., ศษ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.พรรณราย ธนสัตย์สถิตย์
ค.บ.,ค.ม.
ครูชำนาญการ


นางพัชรี พงษ์พานิช
ศศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.นันทวรรณ คุณมี
กศ.บ.
ครู


น.ส.ธิดารัตน์ สัมพันธ์อภัย
ศศ.ม.
ครู


น.ส.จีระนนัท์ สาระเดช
ค.บ.
ครูอัตราจ้าง