หน้าแรก || บุคลากร || ภาษาไทย
บุคลากร ภาษาไทย

น.ส.นันทวรรณ คุณมี
กศ.บ.
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

น.ส.อำไพ กรายทอง
ศษ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.จันทิมา ศรีวิรัตน์
กศ.บ.,ศษ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรี พงษ์พานิช
ศศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลาวัลย์ ศรีเงินยวง
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลดาวัลย์ ช้างเนียม
ค.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.พรรณราย ธนสัตย์สถิตย์
ค.บ.,ค.ม.
ครูชำนาญการ


น.ส.ธิดารัตน์ สัมพันธ์อภัย
ศศ.ม.
ครู