หน้าแรก || บุคลากร || ภาษาไทย
บุคลากร ภาษาไทย

น.ส.จันทิมา ศรีวิรัตน์
กศ.บ.,ศษ.ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางพัชรี พงษ์พานิช
ศศ.บ.

นางลาวัลย์ ศรีเงินยวง
ค.บ.


นางลดาวัลย์ ช้างเนียม
ค.บ.,กศ.ม.


น.ส.พรรณราย ธนสัตย์สถิตย์
ค.บ.,ค.ม.


น.ส.ธิดารัตน์ สัมพันธ์อภัย
ศศ.ม.


น.ส.ธนัชชา รอดพวง
.ม.


น.ส.สายนที มั่นสลุง
ค.บ.


น.ส.เพ็ญพรรณ กัลวิโล
ค.บ.


น.ส.กรวรรณ เคยเคล้า
ค.บ.


นายอนุชิต กิ่งก้าน
พธ.บ. 


นายเกียรติศักดิ์ ยี่สุ้นแสง
ค.บ.