หน้าแรก || บุคลากร || ภาษาไทย
บุคลากร ภาษาไทย

น.ส.นันทวรรณ คุณมี
กศ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

น.ส.อำไพ กรายทอง
ศษ.บ.


นางพัชรี พงษ์พานิช
ศศ.บ.


น.ส.จันทิมา ศรีวิรัตน์
กศ.บ.,ศษ.ม


นางลาวัลย์ ศรีเงินยวง
ค.บ.


นางลดาวัลย์ ช้างเนียม
ค.บ.,กศ.ม.


น.ส.พรรณราย ธนสัตย์สถิตย์
ค.บ.,ค.ม.


น.ส.ธิดารัตน์ สัมพันธ์อภัย
ศศ.ม.


น.ส.ธนัชชา รอดพวง
.ม.


น.ส.สายนที มั่นสลุง
ค.บ.


น.ส.เพ็ญพรรณ กัลวิโล
ค.บ.


น.ส.กรวรรณ เคยเคล้า
ค.บ.