หน้าแรก || บุคลากร || สังคมศึกษา ฯ
บุคลากร สังคมศึกษา ฯ


น.ส.อ้อมหทัย เขียนพลกรัง
ศษ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายนีรทัศน์ รัชตากร
ค.บ.,ค.ม.


น.ส.มาลา วงษ์นายะ
ศษ.บ.


นางประนอม เพ็งกลั่น
กศ.บ.


นายเกียรติกร สังข์แก้ว
ค.บ.


นางผกาพร ตาสว่าง
ค.บ.น.ส. อมรรัตน์ เตโช
ค.บ.,น.บ.นางน้ำผึ้ง อุ่มน้อย
ค.บ.นางพัชรี สนธิกุล
ค.บ.นางพิมลภัทร โพธิ์ศรี
ค.บ.นายปรเมษฐ์ ปานเกลียว
ค.บ.น.ส.ภัทรา ยศยิ่ง
ค.บ.นางวราภรณ์ พันธุ์หิม
กศ.บ.


น.ส.สุจิกา เนื่องจำนงค์
บธ.บ


ว่าที่ ร.ต.ฤทธิ์ศักดิ์ กุลธราวิทย์
ค.บ.


น.ส.นิยากรณ์ เฉลิมชาติ
ค.บ.