หน้าแรก || บุคลากร || สังคมศึกษา ฯ
บุคลากร สังคมศึกษา ฯ


น.ส.อ้อมหทัย เขียนพลกรัง
ศษ.บ.
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายนีรทัศน์ รัชตากร
ค.บ.,ค.ม.
ครูชำนาญการ


น.ส.มาลา วงษ์นายะ
ศษ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมัตติกา สุทธิสาร
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประนอม เพ็งกลั่น
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเกียรติกร สังข์แก้ว
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสำราญ ตะวะนิตย์
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางผกาพร ตาสว่าง
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส. อมรรัตน์ เตโช
ค.บ.,น.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางน้ำผึ้ง อุ่มน้อย
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรี สนธิกุล
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพิมลภัทร โพธิ์ศรี
ค.บ.
ครู


นายปรเมษฐ์ ปานเกลียว
ค.บ.
ครูผู้ช่วย


น.ส.ภัทรา ยศยิ่ง
ค.บ.
ครู