หน้าแรก || บุคลากร || ศิลปะ
บุคลากร ศิลปะ

นางกฤษณา สุรวัตร
คบ.
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ


นายมณฑล เทียมรักษ์
กศ.บ.


น.ส.สุพัตตรา แก้วก้อน
ศศ.บ.,ศษ.ม.


น.ส.ชมชฎา เหมือนโพธิ์
ค.บ.


นางสาวศศินิภา เชียงว่อง
กศ.บ.

นายชัยวุฒิ ศรีสุข
ค.บ.

นางสาวสายพิรุณ พุทธรักษา 
กศ.บ 
 

นายขวัญ จำปาหอม 
ค.บ.

นายวีรพงษ์ จุณศรี
ค.บ.