หน้าแรก || บุคลากร || สุขศึกษาและพลศึกษา
บุคลากร สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอรรกร เพ็งกลั่น
ศศ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายวิเชียร พันธุ์ทอง
กศ.บ.


นางปัญณิดา อัมพวัน
กศ.บ.


น.ส.ชัชวรรณ จูงกลาง
ค.บ.,ค.ม.


น.ส.ศกุลตรา กลิ่นเกษร
ศ.บ.


นายณรงค์ศักดิ์ สุทธิบุญ
ศ.บ.


นายธนภัทร โพธิ์ศรีคุณ
กศ.บ