หน้าแรก || บุคลากร || สุขศึกษาและพลศึกษา
บุคลากร สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ บุดดาพันธ์
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางจินดา วชิรวัฒนา
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกฤษดา ศรีรางกูล
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประเสริฐ แป้นแก้ว
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอรรกร เพ็งกลั่น
ศศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิชัย ธัญวรักษ์กิจ
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิเชียร พันธุ์ทอง
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปัญณิดา อัมพวัน
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกรกต วงษา
ค.บ.
ครูอัตาจ้าง