หน้าแรก || บุคลากร || วิทยาศาสตร์
บุคลากร วิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์
ค.บ.,ศษ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางวิจิตรา บุญคุ้ม
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุวารี จำนงค์ศาสตร์
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจันทรา เดิมหลิ่ม
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธิ์
ศษ.บ.,ศษม.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายการุณ เจียมสุวรรณ
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประพิมพ์ เสียงประเสริฐ
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจารุวรรณ จันรงค์ฤทธิ์
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางโชติกา ศิลาพัฒน์
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประนอม คำทะรัตน์
ศศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประเจิด อู่อะรุญ
กศ.บ.,ศษ.ม.
ครูชำนาญการ


น.ส.วิภารัตน์ ทัพพระจันทร์
กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ศิริพร ท้วมไทย
วท.บ.
ครู


น.ส.อรรัมภา คำนูอเนก
วท.บ.,ศษ.ม.
ครูชำนาญ


น.ส.เกษรินทร์ ชันขุนทด
ค.บ.
ครู


น.ส.ปวินดา ทรงมิตร
กศ.บ.
ครูผู้ช่วย


น.ส.รุ่งอุทัย ผลเกิด
วท.บ.
ครู


น.ส.วราภรณ์ คำภูเขียว
ค.บ.
ครูผู้ช่วย


นายขจรศักดิ์ รอดบุญยัง
ค.บ.
ครูผู้ช่วย


น.ส.สุชาดา บุญสำราญ
วท.บ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ