หน้าแรก || บุคลากร || วิทยาศาสตร์
บุคลากร วิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์
ค.บ.,ศษ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวิจิตรา บุญคุ้ม
กศ.บ.


นางสุวารี จำนงค์ศาสตร์
กศ.บ.


นางจันทรา เดิมหลิ่ม
ค.บ.


นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธิ์
ศษ.บ.,ศษม.


นายการุณ เจียมสุวรรณ
กศ.บ.


นายประนอม คำทะรัตน์
ศศ.บ.


นางจารุวรรณ จันรงค์ฤทธิ์
ค.บ.


นางโชติกา ศิลาพัฒน์
ค.บ.


น.ส.อรรัมภา คำนูอเนก
วท.บ.,ศษ.ม.


นายประเจิด อู่อะรุญ
กศ.บ.,ศษ.ม.


น.ส.วิภารัตน์ ทัพพระจันทร์
กศ.ม.


น.ส.สิริพร ท้วมไทย
วท.บ.


น.ส.รุ่งอุทัย ผลเกิด
วท.บ.


น.ส.ฐิติวรดา ชันขุนทด
ค.บ.


น.ส.ปวินดา ทรงมิตร
กศ.บ.


น.ส.วราภรณ์ คำภูเขียว
ค.บ.


น.ส.สุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย
วท.บ.,วท.ม


นายขจรศักดิ์ รอดบุญยัง
ค.บ.


.ส.ประภัสสร เศรษฐา
วท.บ.


นางสาวสุนิษา ปัญญะคติ
ศษ.บ.