หน้าแรก || บุคลากร
บุคลากร
ข้อมูลลักษณะโดยรวมของบุคลากร
     
 สภาพและความพร้อมของบุคลากร การบริหารงานของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน และทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 182 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ข้าราชการครู จำนวน 129 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 7 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 คน พนักงานทำความสะอาด จำนวน 12 คน

ผู้บริหารโรงเรียน

นายอิทธิเดช คุลี  ค.บ. , ศษ.ม. (พละศึกษา, บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   


ว่าที่ ร.ต.วินัย คำนูเอนก  วท.บ.,ค.ม. (คณิตศาสตร์ , บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ


นายอุดมเกียรติ  พรรคเจริญ วท.บ.,ศษ.ม. (เทคโนโลยีการเกษตร , บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  


นายเวียงชัย ลุนภูงา  ศษ.บ. , กศ.ม. ,ศษ.ม. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ , คณิตศาสตร์ ,บริหารการศึกษา) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวธนียา เทียนคำศรี วท.บ.,ศษ.,ม.,ศษ.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ , บริหารการศึกษา , บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ดูบุคลากรแต่ละสาขาวิชาเพิ่มเติม : ภาษาไทย || คณิตศาสตร์ || วิทยาศาสตร์ || ภาษาต่างประเทศ ||
งานสอนคอมพิวเตอร์ || การงานอาชีพและเทคโนโลยี || ศิลปะ || สังคมศึกษา ฯ || สุขศึกษาและพลศึกษา || งานแนะแนว