หน้าแรก || บุคลากร
บุคลากร
ข้อมูลลักษณะโดยรวมของบุคลากร
     สภาพและความพร้อมของบุคลากร การบริหารงานของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน และหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 168 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ข้าราชการครู จำนวน 115 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 16 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน พนักงานทำความสะอาด จำนวน 14 คน พนักงานบริการ จำนวน 5 คน และพนักงานขับรถ จำนวน 2 คน มีพื้นที่โรงเรียน 59 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา

ผู้บริหาร
     นายวัชรินทร์ มัสเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
     โทร. 08-9679-1769

     ว่าที่ ร.ต.วินัย คำนูเอนก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
     โทร.08-9405-1314

     นายอุดมเกียรติ พรรคเจริญ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
     โทร.08-4147-5484

     นายเอกรัฐ หลองทุ่ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
     โทร.08-9237-5998

     นางสาวธนียา เทียนคำศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
     โทร.08-4771-4555

ดูบุคลากรแต่ละสาขาวิชาเพิ่มเติม : ภาษาไทย || คณิตศาสตร์ || วิทยาศาสตร์ || ภาษาต่างประเทศ ||
งานสอนคอมพิวเตอร์ || การงานอาชีพและเทคโนโลยี || ศิลปะ || สังคมศึกษา ฯ || สุขศึกษาและพลศึกษา || งานแนะแนว