กรุณาคลิก download ไฟล์ pdf รายวิชาตามกลุ่มสาระที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ติ 0 , ร , มส
***หมายเหตุ ในแต่ละรายวิชา จะมีการนัดหมายกับครูผู้สอน ให้นักเรียนอ่านให้ละเอียดทั้งวันและเวลา
ไฟล์ PDF จะสามารถเปิดได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์แต่ไฟล์ word เปิดได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นค่ะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  ค21101 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน download
  ค22101-คณิตพื้นฐาน-ม.2 download
  ค23101-คณิตพื้นฐาน-ม.3 download
  ค31101-พื้นฐาน-ม.-4 download
  ค32101-พื้นฐาน-ม.5 download
  ค32201-เพิ่มเติม-ม.5 download
  ค33101-พื้นฐาน-ม.6 download
  ค33201-เพิ่มเติม-ม.6 download
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  ว21101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1   download
  ว22101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3   download
  ว23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5   download
  ว30101 รายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน download
  ว30288 รายวิชา กลศาสตร์เบื้องต้น  download
  I30201 รายวิชา Research and Knowledge Formation download
  ว3026 รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ download
  ว30262 รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2   download
  ว30283 รายวิชา ระเบียบวิจัยเบื้องต้น   download
  ว32203 รายวิชา ฟิสิกส์ 3   download
  ว32223 รายวิชา เคมี 3   download
  ว33281 รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต1 (ชีววิทยา-ดาราศาสตร์)

download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  ประกาศ-0-ร-มส-ภาษาไทย-ภาคเรียนที่-1-2561 (รวมประกาศทุกรายวิชาในไฟล์เดียว) download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
  จ22201 รายวิชา ภาษาจีน download
  จ23201 รายวิชา ภาษาจีน5 download
  จ31205 รายวิชา Chinese1 download
  จ31211 รายวิชา Chinese for more skills download
  จ32205 รายวิชา Chinese3 download
  จ33205 รายวิชา Chinese5 download
  ญ31201 รายวิชา Basic Japanese1 download
  ญ33201 รายวิชา Basic Japanese5 download
  อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ1 download
  อ21201 รายวิชา World class English download
  อ22201 รายวิชา World class English3 download
  อ23101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ5 download
  อ23201 รายวิชา World class English5 download
  อ31201 รายวิชา World class English1 download
  อ31209 รายวิชา English for more skills1 download
  อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ3 download
  อ32201 รายวิชา World class English3 download
  อ33101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ6 download
  อ33201 รายวิชา World class English5 download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ง21101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 - ครูสาวิตรี ศรีสังวาลย์ และ ครูวนิดา โกโสภา download
  ง21217 รายวิชา งานแกะสลักผักและผลไม้ download
  ง33101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ส21101 สังคมศึกษา ม.1 download
  ส21103 ประวัติศาสตร์ ม.1 download
  ส21231 หน้าที่พลเมือง ม.1 download
  ส20205 อาเซียนศึกษา ม.2 download
  ส22102 สังคมศึกษา ม.2 download
  ส22104 ประวัติศาสตร์ ม.2 download
  ส22234 หน้าที่พลเมือง ม.2 download
  ส23101 สังคมศึกษา ม.3 download
  ส23103 ประวัติศาสตร์ ม.3 download
  ส23235 หน้าที่พลเมือง ม.3 download
  ส30231 หน้าที่พลเมือง ม.4 download
  ส31101 สังคมศึกษา ม.4 download
  ส31103 ประวัติศาสตร์ download
  ส31203 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว ม.4 download
  ชมรมส่งเสริมความรู้ ม.5 download
  ส32101 สังคมศึกษา(ภูมิศาสตร์์ ม.5 download
  ส32103ประวัติศาสตร์์ ม.5 download
  ส32202 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว download
  ส33101 สังคมศึกษา ม.6 download
  ส33201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.6 download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
  พ23103 รายวิชา บาสเก็ตบอล 1 download
  พ21101 รายวิชา สุขศึกษา1 download
  พ22101 รายวิชา สุขศึกษา3 download
  พ22101 รายวิชา สุขศึกษา3 (ต่อ) download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  รายงานผล 0 ร 1 2561 ศิลปะ (รวมประกาศทุกรายวิชาในไฟล์เดียว) download
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
  ง21241 รายวิชา โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น - ครูราตรี โมทะจิตต์ download
  ง21241 รายวิชา โปรแกรมสานักงานเบื้องต้น - ครูวณิชชากร จันทร์งาม download
  ง22241 รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ภาษา HTML - ครูวณิชชากร จันทร์งาม
  ง23243 รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ครูอัจฉรัตน์ เกิดศิริ download
     
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)
     
กิจกรรมแนะแนว
  มผ-แนะแนว-ม.1 download
  มผ-แนะแนว-ม.3 download
  มผ-แนะแนว-ม.6 download