กรุณาคลิก download ไฟล์ pdf รายวิชาตามกลุ่มสาระที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ติ 0 , ร , มส
***หมายเหตุ ในแต่ละรายวิชา จะมีการนัดหมายกับครูผู้สอน ให้นักเรียนอ่านให้ละเอียดทั้งวันและเวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 21101  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   ครูธนดล download
รหัสวิชา ค 22101  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   download
รหัสวิชา ค 23101  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูสุภรัตน์ ครูนวนละออ ครูกฤษณา ครูอาคม ครูมาลัย download
รหัสวิชา ค 31101  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูนวนละออ ครูกฤษณา download
  รหัสวิชา ค 31201  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครูวาริน   download
-  
รหัสวิชา ค 33101  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   download
  รหัสวิชา ค 33201  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม   download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
-  
-  
รหัสวิชา ว23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5   ครูสุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูล และ ครูประนอม คำทรัตน์ download
-  
-  
-  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท21101 รายวิชา ภาษาไทย ครูลาวัลย์ ศรีเงินยวง และ ครูอำไพ กรายทอง ปล. รายวิชาทั้งหมดในไฟล์เดียว
- download
รหัสวิชา ท23101 รายวิชา ภาษาไทย ครูสายนที มั่นสลุง และ ครูเพ็ญพรรณ กัลวิโล  
รหัสวิชา ท31101 รายวิชา ภาษาไทย ครูจันทิมา ศรีวิรัตน์ และ ครูพรรณราย ธนสัตย์สถิต  
  รหัสวิชา ท31201 รายวิชา การแต่งคำประพันธ์ ครูนันทวรรณ คุณม  
-  
รหัสวิชา ท33101 รายวิชาภาษาไทย ครูลดาวัลย์ ช้างเนียม และ ครูนันทวรรณ คุณมี  
  รหัสวิชา ท33201 รายวิชาประวัติวรรณคดี1 ครูจันทิมา ศรีวิรัตน์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ ม.1 download
ภาษาต่างประเทศ ม.2 download
ภาษาต่างประเทศ ม.3 download
ภาษาต่างประเทศ ม.4 download
ภาษาต่างประเทศ ม.5 download
ภาษาต่างประเทศ ม.6 download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-  
-  
-  
-  
-  
-  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส21101 สังคมศึกษา ม.1 download
  ส21103 ประวัติศาสตร์ ม.1 download
-  
ส23101 สังคมศึกษา ม.3 download
  ส23103 ประวัติศาสตร์ ม.3 download
  ส23235 หน้าที่พลเมือง ม.3 download
ส31101 สังคมศึกษา ม.4 download
  ส31202 เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 download
  ส30231 หน้าที่พลเมือง ม.4 download
ส32103ประวัติศาสตร์์ ม.5 download
ส33101 สังคมศึกษา ม.6 download
  ส33201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.6 download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา  พ21101  รายวิชา   สุขศึกษา ครูสุมน  

รหัส พ22101  รายวิชา สุขศึกษา ครูปัญณิดา อัมพวัน และ ครูณรงค์ศักดิ์ สุทธิบุญ

ปล. รายวิชาทั้งหมดในไฟล์เดียว
รหัสวิชา  I20202  รายวิชา   Communication and Presentation 3/10 ครูอรรถกร download
  รหัสวิชา  พ23103  รายวิชา   พลศึกษา 5  (บาสเกตบอล) ครูณรงค์ศักดิ์  สุทธิบุญ  
-  
-  
-  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
-  
- ปล. รายวิชาทั้งหมดในไฟล์เดียว
รหัสวิชา ศ23103 รายวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ 5 download
  รหัสวิชา ศ23101 รายวิชาทัศนศิลป์ 5  
  รหัสวิชา IS20202 รายวิชา ค้นคว้าอิสระ 3/9  
-  
-  
-  
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
-  
-  
รหัสวิชา ง23243 รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูราตรี  โมทะจิตต์ download
-  
รหัสวิชา ง32243 รายวิชา สื่อประสม ครูพิมพ์พร เพ็ชอินทร download
  รหัส I 30201 วิชา IS ,.5/10 ครูสุปราณี download
รหัสวิชา ง33243 รายวิชา การใช้ซอฟแวร์ระบบเปิด นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์ download
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)
3/9 6/6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)

download
     
     
     
กิจกรรมแนะแนว
รหัสวิชา ก20934  รายวิชา แนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ครูสุภาภรณ์  ภู่ดี download
รหัสวิชา ก30912  รายวิชา แนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ครูกัลยารัตน์  จันทร์ขาว download