กรุณาคลิก download ไฟล์ pdf รายวิชาตามกลุ่มสาระที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ติ 0 , ร , มส
***หมายเหตุ ในแต่ละรายวิชา จะมีการนัดหมายกับครูผู้สอน ให้นักเรียนอ่านให้ละเอียดทั้งวันและเวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  ค21102คณิตศาสตร์พื้นฐานม.1 download
  ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐานม.2 download
  ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐานม.3 download
  ค 31102คณิตศาสตร์พื้นฐานม.4 download
  ค31202คณิตสาสตร์เพิ่มเติมม.4 download
  ค33102คณิตสาสตร์พื้นฐานม.6 download
  ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.6 download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  ม 5 ว 32203 ฟิสิกส์ 3 -2560 download
  ม.2 I20201 download
  ม.2 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 download
  ม.3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 download
  ม.4 ว30104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ download
  ม.6 ว32282 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2 download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  file01 ปล. รายวิชาทั้งหมดในไฟล์เดียว download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
  สว 17 ม.1 download
  สว 17 ม.2 download
  สว.17 ม.3 download
  สว.17 ม.4 download
  สว.17 ม.5 download
  สว.17 ม.6 download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  file01 ปล. รายวิชาทั้งหมดในไฟล์เดียว download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ส20205 อาเซียนศึกษา ม.1 download
  ส20205 อาเซียนศึกษา ม.3 download
  ส21102 สังคมศึกษา ม.1 download
  ส21104 ประวัติศาสตร์ ม.1 download
  ส22102 สังคมศึกษา ม.2 download
  ส22104 ประวัติศาสตร์ ม.2 download
  ส22234 หน้าที่พลเมือง ม.2 download
  ส23102 สังคมศึกษา ม.3 download
  ส23104 ประวัติศาสตร์ ม.3 download
  ส23236 หน้าที่พลเมือง ม.3 download
  ส31102 สังคมศึกษา ม.4 download
  ส31104 ประวัติศาสตร์ ม.4 download
  ส32102 สังคมศึกษา ม.5 download
  สว17 ส30205 อาเซียน ม.6 download
  สว17 ส33102 สังคมศึกษา 6 ภาคเรียนที่ 2-2560 download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
  file01 ปล. รายวิชาทั้งหมดในไฟล์เดียว download
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  file01 ปล. รายวิชาทั้งหมดในไฟล์เดียว download
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
  file01 ปล. รายวิชาทั้งหมดในไฟล์เดียว download
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)

download
กิจกรรมแนะแนว
  ส.ว.17 ภาคเรียนที่2-2560 ม.3 download
  ส.ว.17 ภาคเรียนที่2-2560 ม.4 download
  ส.ว.17 ภาคเรียนที่2-2560 ม.6 download