บทเรียนออนไลน์ ประกอบการสอน รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง21241 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บทเรียนออนไลน์ ประกอบการสอน รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง21241 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

บทเรียนออนไลน์ ประกอบการสอน รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง21241 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทั้งหมด 3 หน่วยการเรียนรู้ 
ในที่นี้ผู้พัฒนาบทเรียนได้สร้างเป็นบทเรียนออนไลน์ ทั้งสิ้น 3 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3

วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

 1. ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำบทเรียน” ให้เข้าใจ
 2. กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา 
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และโครงสร้างรายวิชา (เมนู แนะนำรายวิชา)
 3. เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ ประกอบการสอน รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์
  รหัสวิชา ง21241 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้
 5. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โดยเริ่มศึกษา สาระสำคัญ 
  และ จุดประสงค์การเรียนรู้
 6. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
 7. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
 8. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู แบบฝึกหัด เพื่อนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดส่งครู
 9. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 10. จากนั้นนักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตามลำดับ 
  ซึ่งในการศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะปฏิบัติเหมือนกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 11. เมื่อศึกษาและทำใบงานครบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
  จำนวน 40 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู