"เรียนดี มีจรรยา พัฒนาองค์กร"

บริหารงานโดย

ดร.กุสุมาวดี คีรี

รองเสาวลักษณ์-1
นางเสาวลักษณ์ ควรชม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองฯธนวรรณ
นางสาวธนวรรณ คำละมูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
นายศรัญญู ศรีพูล
นายศรัญญู ศรีพูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางฉัตรสุดา เทพวิมิลเพชรกุล
นางฉัตรสุดา เทพวิมลเพชรกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

คลังภาพ

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2567มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2567
S__52691265S__52691265
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger