"เรียนดี มีจรรยา พัฒนาองค์กร"

บริหารงานโดย

ดร.กุสุมาวดี คีรี

รองเสาวลักษณ์-1
นางเสาวลักษณ์ ควรชม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองหทัยพัชร-2
นางสาวหทัยพัชร ทองเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองยุพิน-2567
นางยุพิน พยัคกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองฯธนวรรณ
นางสาวธนวรรณ คำละมูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

วันที่ 31 มีนาคม 2567 : ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” มอบหมายให้ นางสาวหทัยพัชร ทองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู ร่วมลงนามต่ออายุสัญญาความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK/HSKK) ระหว่างสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และรับเกียรติบัตรศูนย์สอบที่มีอัตราผู้เข้าสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบสูงที่สุด ประจำปี 2566 (2023 Excellent Testing Center in Test Pass Rate) ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

วันที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” รับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการรับมอบตัวนักเรียนในครั้งนี้

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 . รายละเอียดการมอบตัวอยู่หน้าสุดท้ายของประกาศ โปรดศึกษาโดยละเอียด

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เข้าร่วมพิธีปิด พร้อมรับชมการแสดงมินิคอนเสิร์ต โครงการค่ายเยาวชนดนตรี จุฬา - สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 . หมายเหตุ รายละเอียดการมอบตัวอยู่หน้าสุดท้ายของประกาศ กรุณาศึกษาให้ละเอียด

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และ นางสาวหทัยพัชร ทองเดช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ อ่านคำกล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ชั้น 3 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” -------------------- 29-03-2567 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2566 ลิงก์ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1on-PrYi9R10_s_eTLOHDz-dMO3NN7AHW?usp=sharing

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 Link ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร : https://drive.google.com/drive/folders/17nHbQVfD3UxoD-h6s1m8vCGnnIEs_fSy?usp=sharing

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

ประชาสัมพันธ์จากงานสภานักเรียน

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

วันที่ 28 มีนาคม 2567 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” รับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวนักเรียน ณ ศูนย์กีฬามาตรฐาน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2567

Saohai Wimolwitthayanukul School.️ 3 เดือน ที่ผ่านมา

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ควรชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ศรีสุข และ นายจิรภัทร มีชัย นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนดนตรี จุฬา - สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

คลังภาพ

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2567มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2567
S__52691265S__52691265
รับสมัคร-2567รับสมัคร-2567
back_to_school_social_media_banner_21back_to_school_social_media_banner_21
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger