logo Gradient

นโยบายของโรงเรียน

1.  มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้ภาษา (ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ) รวมทั้งการสื่อสารด้านภาษาสัญลักษณ์ ภาษาดิจิตอล  เพิ่มคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม ให้นักเรียนรักความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางศิลปะอันดีงามของไทย

3.  ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้ไฟฟ้า

4.  ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขการป้องกันโควิด-19 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและโรคเอดส์

5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบอบประชาธิปไตย และระบบคุณภาพ

6.  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนและชุมชน

7.  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

8.  สร้างความตระหนักให้นักเรียน มีจิตบริการ เห็นภัยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

9.  ส่งเสริมการรักษาความสะอาดด้วยกิจกรรม 5ส

10. พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติการได้อย่างเต็มความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมกัน ทำงานเป็นทีม สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูยุคใหม่

11.  ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สภานักเรียน ผู้ปกครองและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น

12.  ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนววิถีใหม่

13. ส่งเสริมอัจฉริยภาพเพื่อความเป็นเลิศอย่างรอบด้านตามวิถีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger