บุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้