วิสัยทัศน์

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามระบบมาตรฐานสากล

2. พัฒนานักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก

3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ รักความสะอาด รักความเป็นไทยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. พัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

7. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. พัฒนากระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

4. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

 

เป้าประสงค์

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดี เป็นคนเก่ง สอนอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

2. นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมและมีศักยภาพเป็นพลโลก

3. โรงเรียนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

4. ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน

5. โรงเรียนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ผู้เรียนได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger