วิสัยทัศน์

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามระบบมาตรฐานสากล

2. พัฒนานักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก

3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ อนุรักษสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รักความสะอาด รักความเป็นไทยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. พัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

7. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. พัฒนากระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

4. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

 

เป้าประสงค์

1. นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมและมีศักยภาพเป็นพลโลก

2. นักเรียนได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

3. โรงเรียนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

4. ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน

5. โรงเรียนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. โรงเรียนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายโรงเรียน

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางศิลปะอันดีงามของไทย

2. ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์ให้มีการประหยัดทรัพยากรณ์ธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขการป้องกันโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและโรคเอดส์

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และระบบคุณภาพโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

5. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและชุมชน

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

7. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตบริการ รักษาความสะอาดด้วยกิจกรรม 5ส ตระหนักถึงภัยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

8. พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติการได้อย่างเต็มความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมกัน ทำงานเป็นทีม สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัด   การเรียนการสอนและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู

9. ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สภานักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น

10. ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนววิถีใหม่

11. ส่งเสริมอัจฉริยภาพเพื่อความเป็นเลิศอย่างรอบด้านตามวิถีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger