ข้อมูลบุคลากร

นางทิพย์อาภา  สุรโยธี

ชื่อ-สกุล

นางทิพย์อาภา สุรโยธี

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.,ศษ.ม.