ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสุภาภรณ์  ภู่ดี

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ดี

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.,ศษ.ม.