ข้อมูลบุคลากร

นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์

ชื่อ-สกุล

นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.,ศศ.ม.