ข้อมูลบุคลากร

นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์

ชื่อ-สกุล

นางสาวชมชฎา เหมือนโพธิ์

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศ.บ.