ข้อมูลบุคลากร

นางสาวศศินิภา  เชียงว่อง

ชื่อ-สกุล

นางสาวศศินิภา เชียงว่อง

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.