ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา

ชื่อ-สกุล

นางสาวสายพิรุณ พุทธรักษา

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.