ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสุพัตรา  แก้วก้อน

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุพัตรา แก้วก้อน

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ., ศษ.ม.