ข้อมูลบุคลากร

นายชัยวุฒิ  ศรีสุข

ชื่อ-สกุล

นายชัยวุฒิ ศรีสุข

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.