ข้อมูลบุคลากร

นายวีรพงษ์  จุณศรี

ชื่อ-สกุล

นายวีรพงษ์ จุณศรี

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.