ข้อมูลบุคลากร

นางราตรี  โมทะจิตต์

ชื่อ-สกุล

นางราตรี โมทะจิตต์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.