ข้อมูลบุคลากร

นางสาวชื่นกมล  เพ็ชรมณี

ชื่อ-สกุล

นางสาวชื่นกมล เพ็ชรมณี

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.