ข้อมูลบุคลากร

นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ

ชื่อ-สกุล

นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.,วท.ม.