ข้อมูลบุคลากร

นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์

ชื่อ-สกุล

นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.