ข้อมูลบุคลากร

นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค

ชื่อ-สกุล

นายชิษณุพงศ์ เข็มนาค

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

บธ.บ.