ข้อมูลบุคลากร

นายพุทธพร  ยุติธรรม

ชื่อ-สกุล

นายพุทธพร ยุติธรรม

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ.,ศษ.ม.