ข้อมูลบุคลากร

นายสุจิน  โมทะจิตต์

ชื่อ-สกุล

นายสุจิน โมทะจิตต์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.