ข้อมูลบุคลากร

นายอธิวัฒน์  มานพ

ชื่อ-สกุล

นายอธิวัฒน์ มานพ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ.,วท.ม.