ข้อมูลบุคลากร

นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง

ชื่อ-สกุล

นายอภิสิทธิ์ วรรณแสง

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.