ข้อมูลบุคลากร

นางกาญจนา กลมอ่อน

ชื่อ-สกุล

นางกาญจนา กลมอ่อน

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.,กศ.ม.