ข้อมูลบุคลากร

นางขจี เปรมปรี

ชื่อ-สกุล

นางขจี เปรมปรี

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.