ข้อมูลบุคลากร

นางภัคจิรา มโนปราณีต

ชื่อ-สกุล

นางภัคจิรา มโนปราณีต

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.,ศษ.ม.