ข้อมูลบุคลากร

นางสาวกรองกาญจน์ อินตา

ชื่อ-สกุล

นางสาวกรองกาญจน์ อินตา

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.