ข้อมูลบุคลากร

นางสาวพิชชาพร มะลิซ้อน

ชื่อ-สกุล

นางสาวพิชชาพร มะลิซ้อน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.